Szanowni Państwo,

 

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Priorytetem jest dla nas dostosowanie procesów w naszej firmie do nowych wymogów, celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Kierujemy do Państwa niniejszą wiadomość mającą na celu przekazanie wszelkich informacji o tym, jak przetwarzamy dane osobowe. Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

 

Administrator Danych Osobowych.

Drukarnia „Malinowa” s.c. B. Merkowska, W. Musiał z siedzibą w Limanowej ul. Fabryczna 2, adres do korespondencji: 34-600 Limanowa, ul. Fabryczna 2.

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem siedziby pisemnie lub pod adres e-mail drukarnia@malinowa.pl

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania.

Cel przetwarzania - Podstawa prawna:

  • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Rozpatrywania skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Prowadzenia statystyk poprzez pliki cookies - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez nas jedynie na podstawie posiadanych zgód.
  • Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Odbiorcy danych.

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

•    pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, spedycyjną

•    bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

•    organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

•    podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

 

Czas przechowywania danych.

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia , a po jego zrealizowaniu przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi.

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W szczególności dane przekazane w sklepie internetowym (w przypadku jego zaistnienia) będą przechowywane do czasu usunięcia konta w sklepie (cofnięcia zgody).

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego na-ruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

W przypadku naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu Państwa danych, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z ADO. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby za-padać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

 

Copyright by Malinowa S.C. 2015